Violinos I

 • Regina Stewart
  Regina Stewart
 • Pedro Teixeira da Silva
  Pedro Teixeira da Silva
 • Nicholas Cooke
  Nicholas Cooke
 • Natalia Roubtsova
  Natalia Roubtsova
 • Marjolein De Sterke
  Marjolein De Sterke
 • Margareta Sandros
  Margareta Sandros
 • Luís Santos
  Luís Santos
 • Laurentiu Ivan Coca
  Laurentiu Ivan Coca
 • Jorge Gonçalves
  Jorge Gonçalves
 • Iskrena Yordanova
  Iskrena Yordanova
 • Ewa Michalska
  Ewa Michalska
 • Hasmik Duarte
  Hasmik Duarte
 • António Figueiredo
  António Figueiredo
 • Anabela Guerreiro
  Anabela Guerreiro
 • Alexander Mladenov
  Alexander Mladenov
 • Veliana Yordanova
  Veliana Yordanova
  (concertino assistente)
 • Leonid Bykov
  Leonid Bykov
  (concertino assistente)
 • Pavel Arefiev
  Pavel Arefiev
  (concertino Adjunto)
 • Alexander Stewart
  Alexander Stewart
  (concertino adjunto)
 • Pedro Meireles
  Pedro Meireles
  (Concertino Principal)